Doorgaan naar inhoud

Privacy Beleid

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door


Meubelen Robbrecht

Meubelen Robbrecht BV
Beversebaan 85
2070 Zwijndrecht
BELGIE
BE 0423.517.737

Telefoon: 03 252 87 54

https://www.meubelenrobbrecht.be
info@meubelenrobbrecht.be

Hierna Meubelen Robbrecht genoemd.

Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Meubelen Robbrecht (hierna de Overeenkomst genoemd), verwerkt Meubelen Robbrecht noodzakelijk persoonsgegevens van u. Aan de hand van deze gegevens, bent u als persoon identificeerbaar. Deze gegevens worden daarom ook persoonsgegevens genoemd. Meubelen Robbrecht is de verantwoordelijke van deze verwerking.
Meubelen Robbrecht respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan Meubelen Robbrecht kunt toevertrouwen. Privacy is belangrijk en dus wilt Meubelen Robbrecht u via deze voorwaarden informeren over wat er met uw verzamelde persoonsgegevens gebeurt en over welke rechten u hieromtrent beschikt.
Meubelen Robbrecht kan de informatie die zij over u verzamelt, gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in dit privacy beleid. In dat geval zal Meubelen Robbrecht u op de hoogte brengen van de wijzigingen aan haar privacy beleid, alvorens uw persoonsgegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Hierbij zal u zich kunnen verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze nieuwe doeleinden.

1. Wettelijke grondslagen

Meubelen Robbrecht verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
- Uw toestemming
- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst of om op uw verzoek voor de sluiting van de Overeenkomst maatregelen te nemen
- De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Meubelen Robbrecht rust
- De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen van of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
- De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Meubelen Robbrecht als verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen
- voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

2. Verwerkingsdoeleinden

Meubelen Robbrecht verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor volgende doeleinden:
- Voor het uitvoeren van de Overeenkomst (levering van (juridische) diensten)
- Marketingdoeleinden
- Uitsturen van nieuwsbrieven
- Voor een correcte toegang en gebruik van website en diensten via onze cookiepolicy
- Voor het verbeteren van de inhoud van onze website

Het verwerken van uw persoonsgegevens door Meubelen Robbrecht is noodzakelijk voor de optimale uitvoering van bovenstaande activiteiten. Meubelen Robbrecht zal uw persoonsgegevens enkel voor deze doeleinden verwerken, behoudens uw verdere toestemming.

3. De verzamelde persoonsgegevens

Meubelen Robbrecht verzamelt uw persoonsgegevens aan de hand van de informatie die u haar verstrekt bij:

- Het aangaan van de Overeenkomst inzake juridische diensten
- het aanmaken van een account op de website
- het invullen van het contactformulier op de website
- het inschrijven op de nieuwsbrief
- het aanvragen van een offerte.

Persoonsgegevens zijn gegevens die het mogelijk maken de gebruiker te identificeren. In dit geval gaat het onder meer om volgende gegevens:
- Contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, …
- Betalingsgegevens zoals BTW-nummer en bankrekeningnummer
- KBO-nummer.

Daarnaast kan en mag Meubelen Robbrecht ook bijzondere categorieën gegevens verzamelen, in functie en afhangend van de aard van uw zaak, zoals medische gegevens, familiale gegevens, strafrechtelijke vervolgen, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, genetische of etnische gegevens, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen voor zover noodzakelijk voor een correcte dienstverlening.
Meubelen Robbrecht verzamelt uw persoonsgegevens in verband met de Overeenkomst en de informatie die u haar bijkomend verstrekt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
Meubelen Robbrecht verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk, ter zake dienend en toereikend zijn voor de verwezenlijking van de verwerkingsdoeleinden.

4. Informatie aan derden

Wanneer Meubelen Robbrecht zich in bepaalde omstandigheden genoodzaakt ziet de gegevens aan derden door te geven, zal Meubelen Robbrecht erop toezien dat deze derden de wettelijke verplichtingen en garanties inzake de verwerking van persoonsgegevens naleven. Dit maakt een inspanningsverbintenis uit in hoofde van Meubelen Robbrecht.

A. Feitelijke verwerkers
Meubelen Robbrecht maakt o.a. gebruik van de diensten van Shopify voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze feitelijke verwerkers verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese principes inzake bescherming van persoonsgegevens. De overeenkomsten tussen Meubelen Robbrecht en de bovengenoemde feitelijke verwerkers bevatten de nodige garanties betreffende de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en de conformiteit met de privacywetgeving.

B. Doorgifte op grond van een gerechtelijk bevel of toepasselijke regulering
Meubelen Robbrecht kan ertoe gehouden zijn om gehele of gedeeltelijke inzage te verlenen in uw persoonsgegevens indien:
- Een wettelijke verplichting en/of bevel van een gerechtelijke of administratieve overheid bestaat
- Dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de Overeenkomst
- Meubelen Robbrecht dit noodzakelijk acht om haar rechten te vrijwaren
- U voorafgaandelijk een specifieke en schriftelijk toestemming heeft verstrekt.

5. Veiligheid

Meubelen Robbrecht levert alle redelijke inspanningen om uw persoonsgegevens te beveiligen.
Indien er, ondanks deze inspanningen, alsnog een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens wordt gepleegd die waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, deelt Meubelen Robbrecht dit onverwijld mee, tenzij:
- Er passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen zijn door Meubelen Robbrecht en deze maatregelen zijn toegepast op de persoonsgegevens waarop de inbreuk betrekking heeft
- Er achteraf maatregelen zijn genomen door Meubelen Robbrecht om ervoor te zorgen dat het hoge risico zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen
- De mededeling een onevenredige inspanning zou vergen van Meubelen Robbrecht, in welk geval een openbare mededeling of soortgelijke maatregel volstaat.
Zodra Meubelen Robbrecht kennis heeft genomen van een inbreuk, verstrekt Meubelen Robbrecht u minstens zonder onredelijke vertraging:
- De aard van de inbreuk in verband met de persoonsgegevens
- De naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt
- De waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk
- De maatregelen voorgesteld of genomen om de inbreuk aan te pakken en de eventuele nadelige gevolgen te beperken.

6. Uw rechten

Meubelen Robbrecht stelt alles in het werk opdat de persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten worden verwerkt. De verwerking gebeurt met bijzondere aandacht voor de eerlijke en rechtmatige wijze waarop deze geschiedt met het oog op welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Meubelen Robbrecht waakt erover dat de verwerkingshandelingen louter toereikend, ter zake dienend en niet overmatig gebeurt.
Daarenboven heeft u verschillende rechten, die de privacywet u toekent.

A. Recht van inzage
U heeft recht om te weten of Meubelen Robbrecht persoonsgegevens van u verwerkt alsook voor welke doeleinden de verwerking gebeurt, hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard, welke categorieën persoonsgegevens verwerkt worden en aan welke categorieën ontvangers deze persoonsgegevens worden verstrekt.
B. Recht op rectificatie
U kan om de verbetering van de onjuiste gegevens verzoeken en een aanvulling geven van onvolledige persoonsgegevens.

C. Recht op wissing van de gegevens
U beschikt over het recht om de persoonsgegevens te doen verwijderen, wanneer:
- De persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn ter verwezenlijking van de verwerkingsdoeleinden
- U uw toestemming intrekt en er geen andere grondslag is voor de verwerking
- Er bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking, direct marketingpraktijken of geautomatiseerde besluitvorming
- De persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn
- De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verplichting die op Meubelen Robbrecht rust
- De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van de informatiemaatschappij.
De aanvraag tot verwijdering kan geweigerd worden op grond van de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang op gebied van volksgezondheid of algemeen belang in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

D. Recht op beperking van de verwerking
Indien de verwerking wordt beperkt, mag Meubelen Robbrecht uw persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerken met uw toestemming, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.
U kan de beperking van het verwerken van de persoonsgegevens verkrijgen indien:
- De juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die Meubelen Robbrecht in staat stelt de juistheid te controleren
- De verwerking onrechtmatig is, en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan
- Meubelen Robbrecht de gegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u ze nodig heeft voor de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering.
Indien de beperking van de verwerking wordt opgeheven, brengt Meubelen Robbrecht u hier voorafgaandelijk van op de hoogte.

E. Recht op overdraagbaarheid
U heeft steeds het recht de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te verkrijgen in een vorm die gestructureerd, gangbaar en leesbaar voor een machine is. U kan Meubelen Robbrecht ook verzoeken deze gegevens rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te zenden, indien dit technisch mogelijk is.

F. Recht van bezwaar
U bent bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende gegevens. Dit bezwaar kan u uiten tegen:
- De verwerking op basis van de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Meubelen Robbrecht is opgedragen of
- voor de verwerking ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Meubelen Robbrecht of van een derde, tenzij de gerechtvaardigde gronden van Meubelen Robbrecht zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer Meubelen Robbrecht redenen inroept die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
- Iedere vorm van direct marketing, met inbegrip van profilering die hierop betrekking heeft.

G. Recht op een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, meer bepaald de Belgische bevoegde autoriteit, wanneer u meent een inbreuk vast te stellen bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

H. Uitoefening van uw recht
Meubelen Robbrecht neemt alle nodige maatregelen om u toe te laten uw rechten kosteloos uit te oefenen. Wanneer een verzoek echter kennelijk ongegrond of buitensporig blijkt (bijvoorbeeld omwille van het repetitieve karakter), houdt Meubelen Robbrecht zich het recht voor om een redelijke vergoeding aan te rekenen of het verzoek te weigeren.
Om uw rechten uit te oefenen, dient u een gedagtekend en ondertekend verzoek aan Meubelen Robbrecht te richten op het adres of het e-mailadres opgenomen in de preambule. Bij dit verzoek voegt u verplicht een bewijs van identiteit, bij voorkeur een kopie van uw identiteitskaart.
Indien uw verzoek aan alle voorwaarden voldoet, is Meubelen Robbrecht verplicht hieraan gevolg te geven binnen 30 dagen na de ontvangst ervan. Naargelang de complexiteit van uw verzoek, kan deze termijn met twee maanden verlengd worden.
Indien Meubelen Robbrecht beslist om geen gevolg te geven aan uw verzoek, deelt zij u dit binnen 30 dagen mee, met opgave van de redenen die hebben geleid tot het zonder gevolg blijven van uw verzoek.
U kan telkens een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit of een beroep instellen bij de rechter indien u het niet eens bent met de beslissing van Meubelen Robbrecht .

7. Bewaarperiode van persoonsgegevens

Meubelen Robbrecht bewaart uw persoonlijke informatie tot 5 jaar na het einde van de overeenkomst, zoals ook opgelegd door de regels van toepassing op advocaten, tenzij een andere bewaarperiode wettelijk verplicht is of noodzakelijk ter bewaring.

8. Toestemming

Door de aanvaarding van dit privacy beleid, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Meubelen Robbrecht de verzamelde gegevens (zie punt 2) gebruikt in het kader van haar verwerkingsdoeleinden (zie punt 1).
U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken voor de verwerking die op deze toestemming gebaseerd is. Deze intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan onverlet.
U kan dit recht uitoefenen zoals omschreven in punt 6.H. van dit privacy beleid.© Meubelen Robbrecht